Algemene Voorwaarden van De Marinier & De Therapeut

Op overeenkomsten aangaande het trainen en coachen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders besproken en schriftelijk vastgelegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN, GROEPSWERK EN TEAMCOACHING

De Marinier & De Therapeut, dan wel het bedrijf dat eigenaar is van ‘De Marinier & De Therapeut’, wordt hierna genoemd ‘de Opdrachtnemer’. Het bedrijf heet ‘Coen Zwezerijnen Veranderaars & Karakterbouwers’ te Haarlem, de eigenaar heet Coen Zwezerijnen, KVK-nummer: 34197199.

De organisatie die Trainees aanbrengt voor deelname aan De Marinier & De Therapeut voor een incompany training, alsook individuele deelnemers die deelnemen via open inschrijving worden hierna genoemd ‘de Opdrachtgever’.

ARTIKEL 1: RECHTSGELDIGHEID VAN DE AFSPRAAK

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bevestigen hun samenwerking mondeling en door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Hieronder vallen e-mail, ingestuurde invulformulieren op de website van de Opdrachtnemer, sms berichten en WhatsApp berichten.

ARTIKEL 2: ZELFSTANDIGHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

De Opdrachtnemer is een zelfstandig werkende Opdrachtnemer; een joint venture tussen twee bedrijven die nimmer een privaatrechtelijke dienstbetrekking bij de Opdrachtgever aangaan of zijn aangegaan. Verplichtingen omtrent het betalen van loonbelasting aan de Nederlandse Belastingdienst kunnen dan ook nimmer verlegd worden naar en verlangd worden van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft daarom de vrijheid om een andere uitvoerder te sturen voor het vervullen van de opdracht. En de Opdrachtnemer werkt niet met de Opdrachtgever in een gezagsverhouding zoals bij een privaatrechtelijke dienstbetrekking wel het geval zou zijn.

ARTIKEL 3: MATERIALEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alleen wanneer schriftelijk overeengekomen, ontvangt elke Trainee een hand-out met de behandelde onderwerpen, cases, opdrachten en oefeningen. Tot 1 maand na de training kunnen Trainees telefonisch contact opnemen met de trainer(s) voor een toelichting op vragen met betrekking tot de trainingsonderwerpen. Een toelichtend gesprek duurt niet langer dan 30 minuten. In dat gesprek zal de trainer actief met de Trainee onderzoeken of er behoefte is aan coaching bij de Trainee.

2. De tijdens trainingen, coachings en adviesrelaties door de trainer beschikbaar gestelde materialen zijn (intellectueel) eigendom van de Opdrachtnemer en kunnen mits vooraf overeengekomen met de Opdrachtnemer worden gekopieerd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN SCHADE

1. De Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is steeds sprake van een inspanningsverbintenis en nimmer van een resultaatsverbintenis.

2. De Trainee wordt tijdens het intakegesprek door de opdrachtnemer mondeling op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s die (kunnen) ontstaan tijdens het trainingsprogramma, zoals het risico op lichamelijke en/of geestelijke blessures. Die risico’s zijn nooit 100% dekkend te illustreren in het intakegesprek. De Trainees zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van die risico’s – ze nemen de risico’s willens en wetens – en kunnen die verantwoordelijkheid geenszins verleggen naar de Opdrachtnemer dan wel trainers, begeleiders en/of ingehuurde specialisten. Ook als de acceptatie van de verantwoordelijkheid van de Trainee in het intakegesprek niet door de Trainee expliciet mondeling is geuit.

3. Van deelname aan een training is sprake als de Trainee fysiek verschijnt op de training en de fee voor deelname inclusief btw is betaald. Is de fee voor deelname niet betaald wanneer de Trainee verschijnt op de training dan is de Opdrachtnemer gerechtigd de Trainee te weigeren voor deelname.

4. Door deel te nemen aan de training geeft de Trainee willens en wetens toestemming aan de trainers, begeleiders en meewerkende specialisten om de Trainee in oncomfortabele, moeilijke situaties te brengen die lichamelijke en geestelijke stress veroorzaken. Het doel van trainers, begeleiders en meewerkende specialisten is om bij de Trainee persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, leiderschap, teaminzicht, zelfinzicht en zelfhulp te verbeteren, te versnellen, te verhogen, te intensiveren of te versterken.

5. De Opdrachtnemer en de ingehuurde specialisten hebben een zorgplicht: Ze behoren tijdens de training – die eindigt als de Trainee naar huis gaat – de Trainee te monitoren en de trainee en elkaar attent te maken op de lichamelijke en/of geestelijke blessures die (individuele) Trainees voorbij hun vrije wil kunnen oplopen door oncomfortabele situaties en daarmee gepaard gaande fysieke en geestelijke stress. Vanuit het principe: “Beter monitorend op tijd dan te laat”.

6. De trainers hebben het recht om vanuit hun zorgplicht de Trainee met of zonder diens instemming al dan niet tijdelijk buiten het trainingsproces te plaatsen om stress bij de Trainee te reduceren en blessures te voorkomen. Met het doel zo een comfortabel vertrekpunt te creëren bij de Trainee voor het hervatten van deelname aan het trainingsproces.

7. De Marinier & De Therapeut dan wel haar werknemers, medewerkers of ingehuurde specialisten, zijn niet aansprakelijk voor enige (indirecte) schade ((geestelijke)blessures, materiaalschade, schade aan anderen), in welke vorm dan ook en ongeacht de oorzaak, die de Opdrachtgever en Trainees mochten lijden door – of tijdens of na de uitvoering van een gegeven opdracht die verband houdt of zou kunnen houden met een gevolgd trainings-, coaching programma.

ARTIKEL 5: EXTRA WERK, BETALINGEN EN ANNULERINGEN

1. Bij incompany trainingen wordt extra werk na overleg tussen de Opdrachtgever en De Marinier & De Therapeut schriftelijk bevestigd.

2. Bij opdracht en na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever wordt 100% van de begrote investeringskosten gefactureerd door 1 van de bedrijven uit de joint venture.

3. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen. Bij overschrijding van de vervaldatum is De Marinier & De Therapeut gerechtigd de wettelijke rente in rekening brengen.

4. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk (brief, e-mail, sms, Whatsapp) te gebeuren. Bij annulering door de Opdrachtgever tussen twee maanden en zes weken voor aanvang van de training is zij 50% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan De Marinier & De Therapeut. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen zes weken voor aanvang van het programma is zij 100% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd aan De Marinier & De Therapeut.

5. Wanneer de Opdrachtnemer een training annuleert wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe trainingsdatum vastgesteld, zulks in overeenstemming met de Opdrachtgever en in ieder geval binnen de termijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop het contract is getekend. Gebeurt dat later dan 12 maanden gerekend vanaf de originele trainingsdatum dan kan de fee voor de training worden gerestitueerd op basis van een creditfactuur, tegen finale kwijting.

6. De Trainee kan wegens onvoorziene omstandigheden – ziekte, overlijden, scheiding, verlies van baan -mogelijk niet deelnemen aan de training. De Trainee heeft dan de keuze om te annuleren tegen bijkomende kosten of om een training in te halen op een later tijdstip. Inhalen kan binnen 12 maanden voor zover dat gezien het aantal trainingen dat gegeven wordt, mogelijk is. Lukt inhalen niet binnen 12 maanden dan wordt de fee voor deelname gerestitueerd op basis van een creditfactuur, tegen finale kwijting. Inhalen wordt aangeboden zonder dat bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Alle bijkomende gemaakte kosten gemaakt door de Trainee en de organisatie die niet in de fee voor de training zijn verwerkt, kunnen niet op de Opdrachtnemer worden verhaald.

7. Bij gebruikmaking van de inhaalmogelijkheid geldt een maximale groepsgrote van 16 Trainees. Wordt door toevoeging van een extra Trainee de groep groter dan 16 Trainees dan wordt aan de inhalende Trainee een nieuwe trainingsdatum voorgesteld. Valt die datum later dan 12 maanden gerekend vanaf de originele trainingsdatum dan kan de fee worden gerestitueerd op basis van een creditfactuur, tegen finale kwijting.

8. De Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een training te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de training zonder kosten te annuleren. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de fee voor de geannuleerde training, op basis van een creditfactuur tegen finale kwijting.

9. De Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden training te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de fee voor de geannuleerde training, op basis van een creditfactuur tegen finale kwijting.

10. Indien de Opdrachtgever of de Trainee na aanvang van de training de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever of Trainee betaalde of nog verschuldigde bedrag.

11. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de training de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van de Opdrachtnemer per direct opeisbaar.

12. Indien de Opdrachtgever dan wel de Trainee fysiek verschijnt op de eerste trainingsdag maar de fee voor deelname inclusief btw niet heeft betaald dient dit onverwijld en wel binnen een uur te gebeuren. Lukt dat niet dan zal de Opdrachtgever dan wel de Trainee worden geweigerd om deel te nemen aan de training. Zonder dat de Opdrachtgever dan wel de Trainee worden ontslagen van zijn/haar betaalverplichting. Eventuele vorderingen van de Opdrachtnemer zijn door de Opdrachtnemer per direct opeisbaar.

13. Opdrachtgevers kunnen deelnemen aan een twee-uurs evenement, om een indruk te krijgen van de vierdaagse training De Marinier & De Therapeut. Deelname is een feit als de Opdrachtnemer de deelname fee heeft ontvangen van de Opdrachtgever. De deelnamefee dient voorafgaande aan de start van het twee-uurs evenement te zijn voldaan. Restitutie of gedeeltelijke restitutie van de deelname fee is niet mogelijk.

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKHEID

1. Offertes, verslagen of andere documenten waar persoonsgegevens van de klant en de Trainees in staan worden binnen 1 jaar na registratie vernietigd.

2. De naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de Trainee, de Opdrachtgever en tussenpersonen blijven behouden. Andere contactgegevens dan een e-mail adres en een telefoonnummer van klanten en Trainees in laptops, I-pads en mobiele telefoons worden binnen een jaar vernietigd.

3. E-mail adressen staan ook in een commerciële mailinglijst MailChimp. En op de sociale media website LinkedIn. Wil iemand van die lijsten verwijderd worden dan kunnen ze dat zelf aangeven en hun contact deactiveren. Hun contactgegevens zullen dan ook verwijderd worden uit laptops, I-pads en mobiele telefoons.

4. Tijdens de training worden foto’s en video opnames gemaakt die door De Marinier & De Therapeut worden gebruikt voor marketingdoeleinden op de website en op sociale media. Trainees worden hier tijdens het intakegesprek van op de hoogte gesteld en gevraagd om in- en toestemming. De beelden blijven eigendom van De Marinier & De Therapeut.